Statut

Statut
Stowarzyszenia Miłośników Historii

Borów Tucholskich

„HISTORIA I PAMIĘĆ”.

z siedzibą w Tucholi

Tuchola 2009

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

Art. 1

1. Organizacją działającą na mocy niniejszego statutu jest Stowarzyszenie zrzeszające osoby zainteresowane historią wojskowości, ze szczególnym podkreśleniem historii i tradycji II Rzeczypospolitej Polski.
2 Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Grupa Miłośników Historii Borów Tucholskich „HISTORIA I PAMIĘĆ” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.
3 Stowarzyszenie: Grupa Miłośników Historii Borów Tucholskich „HISTORIA I PAMIĘĆ” z siedzibą w Tucholi jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
4 Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona
5 Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
6 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tuchola.
8 Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątek, odznak i emblematów ze znakiem stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków do realizacji swoich celów.
10 Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.
11 Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, jeśli członkostwo takie będzie miało na celu dobro Stowarzyszenia i jego członków.
12 Stowarzyszenie ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

Art. 2

1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
Zrzeszenie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych Wojska II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem historii POWIATU TUCHOLSKIEGO. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych.
2. Sposoby realizacji:
1) Prowadzenie działalności wystawienniczej, poszukiwawczej, kulturalnej oraz innej aktywności temu służącej.
2) Udział w zlotach, konferencjach, zjazdach i w innych przedsięwzięciach poświęconych w/w tematyce.
3) Organizowanie spotkań, zlotów, konferencji, wystaw i innych. Celem prezentowania dotychczasowego dorobku Stowarzyszenia.
4) Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką, w kraju i zagranicą.
5) Działanie na rzecz integracji środowisk rekonstrukcyjnych.
6) Doskonalenie i pogłębianie wiedzy fachowej członków Stowarzyszenia poprzez organizację seminariów, wykładów i innych form temu służących.
7) Prowadzenie poszukiwań, prac zachowawczych oraz przekazywanie i udostępnianie społeczeństwu przedmiotów pochodzących z okresu II wojny światowej określanych mianem dziedzictwa kulturowego i materialnego naszego kraju.

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Art. 3

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych
2) Członków Wspierających
3) Członków Honorowych

2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać, osoba która spełnia poniższe kryteria:
1) Ma pełną zdolność do czynności prawnych.
2) Posiada dobra kondycje fizyczna i stan zdrowia.

3. Członek Zwyczajny ma prawo:
1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2) Wolnego wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.
3) Korzystać z porad pomocy Stowarzyszenia.
4) Uczestniczyć we wszystkich pracach organizowanych przez Stowarzyszenia.

5) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia.

6) Zaskarżania do Komisji Rewizyjnej uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
7) Posiadać legitymację oraz nosić odznakę Stowarzyszenia.

4. Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy:
1) Godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz propagować jego program.
2) Regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia.
3) Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia.

5. Decyzję o przyjęciu na członka Zwyczajnego podejmuję Zarząd Stowarzyszenia po spełnieniu przez kandydata niżej wymienionych warunków:
1) Wypełni deklarację Członkowską.
2) Uiści wpisowe.
3) Przedstawi rekomendacją przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia.

Art. 4

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać:
1) Osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka uznająca cele i zasady działania Stowarzyszenia.
2) Osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka która zadeklaruję pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną

2. Członek Wspierający ma prawa określone w Art. 3 ust. 3 pkt. 2,3,5 oraz prawo uczestniczenia z głosem doradczym – w Walnym Zgromadzeniu.

4) Decyzję o przyjęciu na członka Wspierającego podejmuję Zarząd Stowarzyszenia po spełnieniu przez kandydata niżej wymienionych warunków:
1) Wypełni deklarację Członkowską.
2) Uiści wpisowe.

Art. 5

1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju i działa na dobro stowarzyszenia.
2. Członek honorowy nie musi spełniać kryteriów określonych w Art. 3 ust. 2 pkt. 2,3.
3. Członek Honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i jest zwolniony z obowiązków wymienionych w Art. 3 ust. 5 .
4. Członek Honorowy ma prawa określone w Art.. 3 ust.3 pkt 2,3,5, oraz prawo uczestniczenia z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
5. Decyzję o nadaniu godności Członka Honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

Art. 6

1. Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd w przypadku:
1) Zalegania z opłatą członkowską przez okres 3 miesięcy od oznaczonej daty wpłaty składki.
2) Pozbawienia praw publicznych.
3) Działanie na szkodę Stowarzyszenia.

4) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
5) Łamanie Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.
6) Nie uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia przez okres przekraczający 2 miesiące.
7) Utrata członkostwa honorowego następuje w razie popełnienia czynu, wskutek którego członek honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia.
Śmierci członka.
2. W przypadku określonym w art.6 ust. 1 pkt. 1,2,3,5,6,8 orzeka Zarząd po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy, podając przyczyny skreślenia, natomiast w przypadku określonym w art. 6 ust. 1 pkt. 7 orzeka Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku skreślenia z listy członków, osobie skreślonej przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.
4. Osobom którym odmówiono prawa członkostwa przysługuje możliwość odwołania się od tej decyzji na zasadach zawartych w art. 6 ust. 3.

 

Rozdział 4.

Struktura Organizacyjna Stowarzyszenia.

 

Art. 7

1. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może powoływać komisję, biura i inne jednostki organizacyjne którymi kieruje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 5.

Władze Stowarzyszenia.

 

Art. 8

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2) Zarząd Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Art. 9

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

Art. 10

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały Władz Stowarzyszenia zwołanego w drugim terminie zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących wyboru.

Art. 11

1. Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zbiera się co roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuję Zarząd Stowarzyszenia:

1) Z własnej inicjatywy.

2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3) Na wniosek przynajmniej 15 członków Stowarzyszenia w terminie 60 dni od wpłynięcia wniosku.

4) O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 

Art. 12

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) Wybieranie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

2) Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej.

3) Uchwalenie programu na okres następny.

4) Uchwalenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.

5) Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

6) Nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.

7) Na wniosek Zarządu dokonywanie zmian w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia.

8) Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

9) Na wniosek Zarządu decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji.

Art. 13

1. Jeśli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, to – na wniosek Zarządu – Walne Zgromadzenie zastąpione zostaje Walnym Zebraniem Delegatów.

2. Walne Zebranie Delegatów zyskuje wtedy kompetencję Walnego Zgromadzenia Członków.

Art. 14

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika-sekretarza. Wybranych z pośród członków stowarzyszenia w głosowaniu niejawnym większością głosów.

2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

3) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego.

4) Zatwierdzanie przyjęć nowych członków i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.

5) Sporządzanie bilansu.

6) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

7) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

8) Powoływanie komisji, biur, i innych jednostek organizacyjnych do rozwiązania poszczególnych spraw i zagadnień.

9) Składanie sprawozdań z własnej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

10) Rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

11) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

12) Ustalenie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia.

13) Przygotowanie planu działania Stowarzyszenia.

Art. 15

1. Zebrania Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2. Postanowienia Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział – z głosem doradczym – członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Honorowi.

Art. 16

1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.

2) Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności statutowej i finansowej.

3) Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

5) Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Art. 17

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Komisja rewizyjna działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.

5. W wykonywaniu swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie protokoły, księgi, dowody finansowe, biurowe i inne dokumenty Stowarzyszenia, a także prawo żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od innych organów i członków Stowarzyszenia.

6. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określania terminów i sposobów ich usunięcia.

7. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i postanowień Zarządu – jeżeli mogłyby spowodować one nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.

8. W przypadkach określonych w art. 16. ust 2 pkt. 5 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

Art. 18

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: udziały i akcje, majątek ruchomy oraz fundusze które składają się z:

1) Składek członkowskich oraz świadczeń Członków wspierających.

2) Wpływów z działalności statutowej.

3) Dochodów z majątku Stowarzyszenia.

4) Dotacji.

5) Darowizn i spadków.

Art. 19

1. Decyzje w sprawie zbywania majątku nieruchomego podejmowane są przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

2. Decyzje w sprawie zbywania majątku ruchomego oraz jego nabywania podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia w zakresie swoich środków i stanu posiadania.

Art. 20

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

Rozdział 7

Zasady dokonywania zmian statutu. Zasady rozwiązywania Stowarzyszenia.

Art. 21

1. Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 22

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która – zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidacją.

3. Walne zgromadzenie jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuję decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku Stowarzyszenia na cele społeczne.

Poprawiony (sobota, 20 marca 2010 15:15)

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s